این نوشته خیلی آشناست: «لطفاً درب را ببندید.»
و این نوشته: «دربِ خودرو باز است.»

گاهی، در نوشته‌های غیررسمی، به‌جای «درِ» سادهٔ زیبای فارسی (به بیانِ دقیق‌تر: ایرانی)، «درب» را به کار می‌برند.

«درب» واژه‌ای عربی‌ست. معنی آن به «درِ» فارسی نزدیک است. «درب» یعنی دروازه، دروازهٔ بزرگ و نیز گذرگاه.

«قم را چند راه است و چند درب و چند میدان.» (تاریخ قم، تألیف‌شده در سال ۹۰۵ قمری، نویسنده نامعلوم، ص۲۰)

عربی‌ستیزی و بیگانه‌هراسی در زبان، امری نامعقول و غیرعلمی‌ست؛ اماانصافاً تا«در» هست به«درب» نیاز نداریم.

منبع : چراغ روشن«درب» یا «در»؟
برچسب ها : «درب»