از حسن بصری نقل است که قومی نزد او رفتند و گفتند: دل های ما خفته است که سخنان تو اثر نمی کند، چه کنیم که نصایح تو در دل های خفته ما موثر افتد؟ حسن بصری گفت: اگر دل های شما خفته بود تاکنون بیدار می شد، پس دل های شما مرده است که بیدار نشود.

«تذکرة الاولیاء»

منبع : چراغ روشندل های خفته یا مرده؟
برچسب ها : خفته